CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Obchodné podmienky

Tieto podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode info@ionic-care.sk. V obchodných podmienkach sú uvedené práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Definícia
Tieto podmienky sú určené výlučne na online predaj tovaru spotrebiteľom.

Kupujúci:
Na účely týchto obchodných podmienok je kupujúcim spotrebiteľ, ktorým je osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len "kupujúci").

Predajca:
Na účely týchto Obchodných podmienok je predávajúci podnikateľom, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len "predávajúci").

OZ:
Zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“)

Kontaktné údaje

Názov e-shopu: www.ionic-care.sk
Prevádzkovateľ: HÖGNER s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové, Česká republika
ID: 27503542
DIČ: CZ27503542
Zapísaná: v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 22876
Telefón: +420 605 770 700, +420 498 500 604
Email: info@ionic-care.cz
Kontaktná adresa: Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové, Česká republika

Zoznam prevádzok:
Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové, Česká republika

Prevádzkové hodiny:
PO - PI 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 (okrem štátnych sviatkov)

Predávajúci sa zaväzuje odpovedať na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu kupujúceho bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcim viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.

Popredajný servis:
Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové, Česká republika,
Tel: +420498500609, www.ionic-care.cz

Prevádzkové hodiny:
PO - PI 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 (okrem štátnych sviatkov)

Informácie

Informácie o zakúpenom tovare sú k dispozícii u každého jednotlivého tovaru. Informácie o tovare a cena uvedená predávajúcim sú záväzné s výnimkou prípadu zjavného omylu. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov okrem nákladov na doručenie.

Náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú kupujúci platí za použitie týchto prostriedkov.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby: dobierka, online platba kartou, bankový prevod, hotovosť alebo kreditná karta pri osobnom odbere.

Predávajúci neúčtuje v závislosti od spôsobu platby žiadne poplatky okrem príplatku za dobierku (1,50 EUR s DPH).

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktorý sa odchyľuje od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prijatie nevyžiadaného plnenia kupujúcim nepredstavuje prijatie ponuky.

Ak predávajúci poskytuje prístup k recenziám tovaru predaného inými kupujúcimi, potom zabezpečuje a kontroluje pravosť týchto recenzií prepojením recenzií kupujúcich s konkrétnymi objednávkami, čím dokáže overiť a preukázať, že recenzia pochádza od skutočného kupujúceho. O konkrétnom spôsobe overovania recenzií informuje predávajúci kupujúceho na stránkach svojho e-shopu.

Fotografie na webových stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru.

Predávajúci sprístupní návod na použitie v elektronickej podobe pred uzavretím zmluvy, najmä v prípade tovaru s cenou nad 120 EUR, ak je to praktické a vhodné pre nákupné rozhodnutie kupujúceho.

Objednávanie a dodávanie tovaru

Kúpnu zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim možno uzavrieť len v slovenskom jazyku.

Aby bolo možné uzavrieť zmluvu, musí kupujúci vytvoriť objednávku v e-shope predávajúceho. Tú je nutné vytvoriť nasledovným spôsobom: vyplnením objednávkového formulára TU alebo zavolaním na bezplatnú linku +421 800 777 111, kde operátori vyplnia objednávkový formulár za zákazníka.

Po výbere tovaru v e-shope predávajúceho, kde sú uvedené právne informácie o kupovanom tovare, kupujúci označí príslušný tovar, o ktorý má záujem a vyberie jeho množstvo. Informácie o cene tovaru, cene a spôsobe dopravy a tiež spôsobe platby budú poskytnuté behom procesu tvorby objednávky po tom, čo si kupujúci vyberie spôsob a cenu dopravy a spôsob platby. Celková cena bude uvedená v rekapitulácii pred odoslaním objednávky podľa vybraného tovaru, spôsobu jeho dodania a platby.

Kupujúci pri vytváraní objednávky uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje.

Objednávku je možné upravovať, dopĺňať a kontrolovať až do jej dokončenia. Po skontrolovaní, potvrdení prečítania a súhlasu s týmito podmienkami dokončíte objednávku stlačením tlačidla „Kúpiť“. Kupujúci dokončí objednávku záväzným potvrdením. Potvrdením objednávky sa zákazník výslovne zaväzuje zaplatiť za tovar.

V čo najkratšej dobe od doručenia predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu e-mailom. K tomuto potvrdeniu objednávky bude priložené zhrnutie objednávky a súčasne i tieto obchodné podmienky platné k dátumu objednávky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy v textovej forme v primeranej lehote po jej uzavretí, najneskôr však v čase dodania tovaru.

Ak je to potrebné vzhľadom na povahu predávaného tovaru, spôsob a dobu jeho používania, predávajúci je povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli uvedené v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné. V takom prípade predávajúci poskytne kupujúcemu návod na použitie tovaru na trvalom nosiči údajov v papierovej forme alebo si ho môže stiahnuť TU.

Predávajúci zašle kupujúcemu kompletný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky tak, aby bol tovar dodaný kupujúcemu najneskôr do 30 dní, pokiaľ nie je pre jednotlivé položky stanovená iná dodacia lehota. Ak je uvedený tovar označený ako „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. V prípade voľby platby vopred bude tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň. Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať tovar čo najskôr po jeho prevzatí.

Predávajúci zašle kupujúcemu doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, bezodkladne po prevzatí tovaru, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Cena a spôsob dodania:

 • Slovenská pošta 0 EUR (Doručenie zadarmo! Akcia platí do 31.12.2023)
 • DPD private 6 EUR
 • Uloženka - partner 6 EUR

Ak predávajúci nedodrží lehotu na dodanie alebo odoslanie tovaru, predávajúci dodá tovar kupujúcemu bezplatne a poskytne kupujúcemu zľavu 2 % z kúpnej ceny. Ostatné nároky kupujúceho nie sú dotknuté.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po prevzatí a zaplatení celkovej ceny tovaru. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena uhradená pripísaním na účet predávajúceho, v ostatných prípadoch je uhradená v momente platby. Riziko poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, s výnimkou odmietnutia prevzatia z dôvodu zjavného poškodenia tovaru, prechádza riziko poškodenia tovaru na kupujúceho v okamihu, keď mal možnosť tovar prevziať, ale z dôvodov na strane kupujúceho k prevzatiu nedošlo.

Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote z dôvodu porušenia svojej povinnosti, je povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 0,50 EUR za každý deň omeškania, maximálne však v hodnote 12 EUR. Predávajúci je oprávnený tovar vhodným spôsobom predať po tom, čo kupujúceho upozorní e-mailom a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie tovaru. Predávajúci je oprávnený započítať si náklady na uskladnenie a náklady na neúspešné dodanie tovaru z dôvodu nedostatočnej súčinnosti zo strany kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu s výnosom z predaja.

Ak kupujúci tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený v prípade, že kupujúci požaduje opätovné dodanie tovaru, požadovať náhradu nákladov spojených s takýmto opätovným dodaním a zároveň požadovať od takéhoto kupujúceho platbu vopred, a to i v prípade, že pre opätovné dodanie alebo pri ďalšej objednávke na tomto e-shope je zvoleným spôsobom platby platba pri prevzatí tovaru.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením predaným predávajúcemu do 30 dní od prevzatia tovaru alebo posledného kusu tovaru (ak je v rámci jednej objednávky tovar dodávaný vo forme niekoľkých položiek, ktoré sú dodávané samostatne), položky alebo časti dodávky tovar (ak sa tovar skladá z viacerých položiek alebo častí) alebo prvej pravidelnej alebo opakovanej dodávky dodávaného tovaru bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo platby. Lehota je navrhnutá tak, aby kupujúcemu umožnila sa primerane oboznámiť s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci zašle alebo doručí predávajúcemu do 30 dní. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné do vyhlásenia o odstúpení od zmluvy uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankový účet a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu sumu, ktorá plne zodpovedá cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho doručenie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a rovnakým spôsobom, akým prijal platbu od kupujúceho. Ak predávajúci ponúka ako metódu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný nahradiť kupujúcemu najlacnejšiu z nich. V prípade, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu bezplatne, potom kupujúci nemá nárok na náhradu poštovného.

Kupujúci je povinný zakúpený tovar odoslať alebo odovzdať predávajúcemu najneskôr v rovnakej lehote. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak predávajúci ponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Tovar by sa mal vrátiť predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale. Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je nevyhnutný na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak kupujúci vráti tovar osobne v prevádzkových priestoroch predávajúceho, predávajúci vráti príslušné platby do 7 dní odo dňa vrátenia tovaru alebo odstúpenia od zmluvy kupujúcemu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté finančné prostriedky pred prevzatím tovaru alebo kým kupujúci nepreukáže, že odoslal tovar predávajúcemu.

Ak sa hodnota vráteného tovaru zníži v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať náhradu za zníženie hodnoty tovaru a odpočítať ju od vrátenej sumy.

Výjimky:

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 1837 OZ. Právo odstúpiť od zmluvy nie je možné uplatniť najmä na zmluvy:

 • o dodaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, po začatí plnenia v prípade odplatného plnenia, ak sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a kupujúci bol poučený o tom, že tým právo na odstúpenie od zmluvy zaniká a predávajúci mu poskytol potvrdenie v súlade so zákonom;
 • o poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu, v prípade odplatného plnenia len vtedy, ak sa plnenie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil kupujúceho, že poskytnutím plnenia zaniká právo na odstúpenie od zmluvy;
 • na dodávku služieb alebo tovaru, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • na dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu nezávisle od vôle predávajúceho;
 • na dodanie tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám;
 • na dodávky tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru s krátkou životnosťou;
 • na dodanie tovaru, ktorý sa vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmieša s iným tovarom;
 • na dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vhodný na vrátenie po tom, čo kupujúci obal porušil;
 • na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov v zapečatenom obale, ak kupujúci obal porušil;
 • na dodávanie novín, časopisov alebo periodík, s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii TU.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nemôže objektívne, z dôvodov ležiacich na strane tretích strán, dodať tovar kupujúcemu v lehote primeranej okolnostiam a/alebo ak sa ukáže, že kupujúci porušil predtým uzavretú zmluvu s predávajúcim.

Predávajúci tiež upozorní kupujúceho, že zmluva nie je uzavretá, ak existujú oprávnené pochybnosti o skutočnej totožnosti kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v poskytnutých informáciách o tovare alebo cene.

Ak kupujúci spolu s tovarom dostane dar, automaticky sa medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvára darovacia zmluva s odkladacou podmienkou, že ak sa od kúpnej zmluvy odstúpi v lehote uvedenej v príslušnom článku Obchodných podmienok zo strany objednávateľa (kupujúceho), darovacia zmluva v súvislosti s týmto darom sa stáva neplatnou a kupujúci je povinný vrátiť tovar spolu s darom predávajúcemu.

Práva a povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia

Kvalita pri príjme

Ak má tovar pri prevzatí vady (napr. nezodpovedá dohodnutému popisu, typu, množstvu, kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, nie je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, nie je dodaný s dohodnutým príslušenstvom, návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu, nie je vhodný na obvyklý alebo dohodnutý účel, nezodpovedá obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu z hľadiska množstva, kvality, trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie; nie je kompletný (napr. nedodanie príslušenstva vrátane obalu, návodu na montáž alebo iných pokynov, ktoré mohol kupujúci rozumne očakávať, alebo iných zákonných, zmluvných alebo dokonca predzmluvných parametrov), t. j. ide o vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci.

Zodpovednosť za vady tovaru uvedená v § 2161 ods. 2 OZ sa neuplatní, ak predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že určitá vlastnosť tovaru sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí zmluvy výslovne nesúhlasil.

Kupujúci môže reklamovať vadu u predávajúceho najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru a uplatniť právo na bezplatné odstránenie vady podľa svojej požiadavky, a to buď dodaním novej veci bez vád alebo opravou, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; čo sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či ju možno odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho.

Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady (opravou alebo dodaním novej veci), ak nie je nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä vzhľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady. V takom prípade, ak kupujúci oprávnene upozornil na vadu, má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo, ak vada nie je nevýznamná, právo odstúpiť od zmluvy.

Pri kúpe použitej veci môže predávajúci skrátiť lehotu na uplatnenie práva z vadného plnenia až na jeden rok od prevzatia. Do jedného roka od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada existovala už pri prevzatí tovaru, pokiaľ to nevylučuje povaha tovaru alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať, ak správne upozornil na vadu.

Kupujúci nemá nárok na práva z vadného plnenia, ak vadu sám spôsobil. Za vadu tovaru nie je považované opotrebenie spôsobené bežným používaním.

V prípade predaja použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania alebo opotrebovania.

Predávajúci zodpovedá za vady počas doby používania, ktorá je uvedená v reklame, na obale tovaru alebo v priloženom návode. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za akúkoľvek vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou vykonanou predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť v súlade so zmluvou. To platí aj v prípade, že montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.

Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a aby boli okrem dohodnutých aktualizácií poskytnuté kupujúcemu aj aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si vec po prevzatí zachovala svoje vlastnosti podľa § 2161 OZ (kvalita pri prevzatí), a kupujúci musí byť informovaný o ich dostupnosti počas obdobia dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia podľa zmluvy, ak je dohodnuté poskytovanie počas obdobia dlhšieho ako dva roky, trvá požiadavka počas celého obdobia a/alebo tak dlho, ako môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať jednorazovo podľa zmluvy. To neplatí, ak predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že aktualizácie nebudú poskytované, a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

Ak kupujúci neaktualizuje tovar v primeranej lehote, nemá práva z vady, ktorá vznikla len v dôsledku neaktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na nutnosť aktualizácie alebo dôsledky neaktualizácie, alebo ak aktualizáciu nevykonal, alebo ju nevykonal správne z dôvodu chyby v pokynoch.

Ak sa má podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa počas tohto obdobia prejaví alebo vyskytne vada, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považujú za vadné.

Ak sa vada vyskytne opakovane alebo ak je vada závažná, kupujúci môže uplatniť právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nevýznamná. Ďalšie dôvody na uplatnenie práva na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy sú uvedené v bode 6 – Vybavovanie reklamácií.

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu pri prevzatí tovaru okrem zodpovednosti za vady aj zmluvnú záruku v trvaní najmenej 24 mesiacov. V prípade zmluvnej záruky predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o záruke (záručný list) v textovej forme podľa § 2174a OZ najneskôr pri prevzatí tovaru.

Ak predávajúci zaručuje, že vec si zachová svoje funkcie a výkon pri bežnom používaní počas určitého obdobia, kupujúci má v rámci záručnej lehoty prinajmenšom právo na dodanie novej veci bez vád alebo na opravu veci. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby používania predmetu na obale predmetu.

Vybavovanie sťažností

Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo u osoby určenej na odstránenie vady bez zbytočného odkladu po zistení vady. Pri uplatnení reklamácie kupujúci uvedie svoje kontaktné údaje, popis vady a žiadosť o spôsob vybavenia reklamácie.

Stiahnite si formulár TU.

Ak má predávajúci prevádzkareň, zabezpečí prítomnosť pracovníka zodpovedného za vybavovanie sťažností v prevádzkarni počas celej pracovnej doby.

Kupujúci je povinný dokázať, že bola kúpa tovaru realizovaná (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od okamihu uplatnenia reklamácie (oznámenia). Kupujúci odovzdá alebo doručí tovar predávajúcemu alebo na miesto určené na opravu súčasne s uplatnením alebo po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť zabalený vo vhodnom obale, aby sa zabránilo jeho poškodeniu pri preprave, a mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcim, v ktorom uvedie dátum uplatnenia reklamácie kupujúcim, obsah reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, ktorý kupujúci požaduje, a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby kupujúcemu nespôsobila značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady a informuje kupujúceho o vybavení reklamácie na poskytnuté kontaktné údaje najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa s kupujúcim písomne nedohodne na dlhšej lehote. Ak predávajúci nevyrieši reklamáciu v uvedenej lehote, vrátane oznámenia kupujúceho o vybavení reklamácie, má kupujúci právo po uplynutí tejto lehoty odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

Ak je predmetom zmluvy poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia sa musí vybaviť v primeranej lehote, pričom sa zohľadní povaha digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ho kupujúci využíva.

Ak predávajúci odmietne vadu veci odstrániť a/alebo ju neodstráni v súlade s § 2170 ods. 1 a 2 OZ a/alebo ak je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez väčších ťažkostí pre kupujúceho, môže kupujúci požadovať primerané zníženie ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nevýznamná. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predpokladá sa, že vada nie je nevýznamná.

V prípade oprávnenej reklamácie sa lehota na uplatnenie práva z chybného plnenia predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar používať.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci je správcom osobných údajov poskytnutých na účely plnenia predmetu zmluvy.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Spoločnost: HÖGNER s.r.o.
Sídlo spolo4nosti: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové
ID: 27503542
DIC: CZ27503542
Telefón: +420 498 500 604
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktná adresa: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ spracovania

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následného plnenia (vybavenie objednávky, zabezpečenie vyskladnenia a dodania tovaru) a prípadného riešenia práv z vadného plnenia (reklamácie) bude správca spracúvať a uchovávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“), jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategórie príjemcov/prijímateľov osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne žiadnym iným subjektom okrem týchto spracovateľov/správcov:

 • zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolil v objednávkovom formulári na účely dodania tovaru, zoznam dopravcov je k dispozícii v bode 3 – Dodanie tovaru týchto obchodných podmienok, pričom údaje budú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
 • prevádzkovatelia portálu Heureka.sk na účely vytvárania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom spracovania v tomto prípade je oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v zistení spokojnosti kupujúceho s nákupom u prevádzkovateľa. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a vykonáva sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený použiť poskytnutú e-mailovú adresu výlučne na účely vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle podmienok programu Overené zákazníkmi, ktoré sú k dispozícii TU. Kupujúci môže kedykoľvek vzniesť námietku proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, a to tak, že odmietne ďalšie dotazníky prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vznesenia námietky sa dotazník kupujúcemu už nezasiela.
 • vydavateľovi kreditnej karty v prípade platby kreditnou kartou na účely prípadnej výnimky TRA (analýza rizika transakcie), aby sa umožnil jednoduchší nákupný proces a z dôvodu oprávneného záujmu predávajúceho na spracovaní transakcie, pričom údaje môžu byť poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, dodacia adresa.

Doba uchovávania

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyzdvihnutie a dodanie tovaru) a po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) alebo po dobu zmluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že správca je povinný uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov počnúc koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (t. j. v prípade nákupu tovaru v priebehu roka 2023 je potrebné faktúru uchovávať do konca roka 2028). Správca je zároveň povinný podľa § 47 zákona o správe daní (č. 337/1992 Z. z.) uchovávať faktúru 3 roky od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (t. j. ak ste tovar nakúpili v priebehu roka 2023, faktúru je potrebné uchovávať pre daňové konanie do konca roka 2026). Faktúra obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

V prípade, že predávajúci je platiteľom DPH, kupujúci zároveň berie na vedomie, že správca je povinný v zmysle § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Z. z.) uchovávať daňové doklady 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (t. j. v prípade nákupu tovaru v priebehu roka 2023 je potrebné faktúru uchovávať do konca roka 2033). Daňový doklad obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho v súvislosti s osobnými údajmi

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má ako kupujúci právo na:

 • prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak áno, právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám definovaným v článku 15 GDPR,
 • na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, okrem toho má kupujúci s prihliadnutím na účely spracovania právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR,
 • právo na výmaz („právo byť zabudnutý“), ktoré spočíva v tom, že prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje týkajúce sa kupujúceho, akonáhle už nie sú potrebné na účely plnenia zmluvy, pokiaľ neexistuje iný zákonný dôvod na ich ďalšie spracovanie,
 • obmedziť spracúvanie osobných údajov v prípadoch definovaných v článku 18 GDPR,
 • na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov v súlade s článkom 21 GDPR.

Na požiadanie poskytne správca kupujúcemu informácie o prijatých opatreniach v každom prípade do 15 dní od prijatia žiadosti.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu bezplatne okrem prvej kópie aj druhú kópiu spracúvaných osobných údajov, ak o to kupujúci požiada.

V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je dozorným orgánom v tejto oblasti, a podať mu sťažnosť.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich budú použité výlučne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové alebo obchodné účely.

Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Z. z.) má kupujúci právo na mimosúdne riešenie sporu zo spotrebiteľskej zmluvy. Česká obchodná inšpekcia je subjektom oprávneným vykonávať mimosúdne riešenie sporov. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa iniciuje výlučne na žiadosť kupujúceho, a to len vtedy, ak sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s predávajúcim. Návrh možno podať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď kupujúci prvýkrát uplatnil právo, ktoré je predmetom sporu s predávajúcim.

Kupujúci má právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy RSO, ktorá je k dispozícii na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci sa môže obrátiť na dTest, o.p.s. aj prostredníctvom www.dtest.cz/poradna alebo telefonicky na čísle +420 299 149 009 a informovať sa o svojich spotrebiteľských právach.

Predávajúci sa zaväzuje prednostne sa snažiť o mimosúdne riešenie sporu s kupujúcim, pokiaľ to kupujúci neodmietne. Mimosúdne riešenie sporov možno uskutočniť aj prostredníctvom služby VašeSťažnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona o mediácii (č. 202/2012 Z. z.) ani rozhodcovským konaním podľa zákona o rozhodcovskom konaní a o výkone rozhodcovských rozsudkov (č. 216/1994 Z. z.) a jeho použitie nemá vplyv na právo strán obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu alebo na súd.

Počas rokovaní o mimosúdnom urovnaní premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka neplynú ani nezačnú plynúť, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne pokračovať v rokovaniach.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Vybavovanie sťažností kupujúcich zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@ionic-care.sk. Informácie o vybavení sťažnosti predávajúci zasiela na elektronickú adresu kupujúceho.

Iné

Spätný odber elektrických zariadení a iných výrobkov

Ak predávajúci predáva tovar, na ktorý sa vzťahuje povinnosť spätného odberu elektrozariadení a iných výrobkov, platí nasledovné:

Predávajúci zabezpečuje spätný odber elektrozariadení z domácností a separovaný zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Povinnosti vyplývajúce z novely zákona č. 542/2020 Z. z. o odpadoch sú plnené prostredníctvom ENVIDOM - Združenia výrobcov elektrozariadení pre recykláciu - viac informácií na www.envidom.sk

Kupujúci je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenie pri kúpe nového podobného elektrozariadenia alebo batérií či akumulátorov v prevádzkarni predávajúceho. Kupujúci je tiež oprávnený odovzdať elektrozariadenia, elektroodpad alebo batérie či akumulátory do zberných zariadení určených na zber uvedených druhov odpadu v príslušnej obci.

Predávajúci zabezpečuje aj bezplatný spätný odber elektrozariadení z domácností priamo v domácnosti, ak si kupujúci objedná tovar podobného typu a použitia. Spätný odber sa vzťahuje na elektrozariadenia v počte zodpovedajúcom objednanému tovaru.

Elektrozariadenia, elektronický odpad, batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu so zmesovým odpadom, ale ich likvidácia musí byť realizovaná na určených miestach, t. j. zberných dvoroch alebo miestach spätného odberu, ako je uvedené vyššie. Príslušné zariadenia a odpad sa ďalej použijú na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z takýchto zariadení a odpadu môžu poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Záverečné ustanovenia

Ostatné záležitosti tu neuvedené sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi v platnom znení.

Zmluva a súvisiace otázky sa riadia českým právom.

Zmeny zmluvných podmienok v inej ako vzájomne písomne dohodnutej forme sú vylúčené. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe bez možnosti prístupu kupujúceho. Všetky dokumenty, ktoré zákon vyžaduje, však musia byť v textovej podobe, a budú kupujúcemu zaslané e-mailom, čím bude mať kupujúci trvalý prístup k nezmeneným dokumentom.

Odporúčame vám, aby ste si tieto dokumenty, najmä objednávkový formulár a zmluvné podmienky, uložili na neskoršie použitie.

Tieto podmienky sú účinné od 06. 01. 2023.