Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ionic-care.sk. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Definícia

Tieto obchodné podmienky sú určené výhradne pre internetový predaj tovaru spotrebiteľom.

Kupujúci:
Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „kupujúci“).

Predávajúci:
Predávajúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzavretí a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „predávajúci“).

OZ:
Zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“)

Kontaktné údaje

Názov e-shopu: www.ionic-care.sk
Spravovateľ: HÖGNER s.r.o.
Sídlo: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
IČO: 27503542
DIČ: CZ27503542
Zapísaná: v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 22876
Telefón: +420 605 770 700, +420 498 500 604
Email: info@ionic-care.sk
Kontaktná adresa: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať ihneď, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

Zoznam prevádzok:
Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové, Česká republika

Pracovná doba:
PO – PI 8:00 –12:00 a 13:00 – 15:30 hod. (mimo štátnych sviatkov)

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať ihneď, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania podľa ustanovení § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.

Popredajný servis:
Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové, Česká republika,
tel.: +420 498 501 679, www.ionic-care.cz

Pracovná doba:
PO – PI 8:00 –12:00 a 13:00 – 15:30 hod. (mimo štátnych sviatkov)

Informácie

Informácie o nakupovanom tovare sú dostupné pri každom jednotlivom tovare. Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavných chýb. Ceny sú uvedené spolu so všetkými daňami (napr. DPH) a poplatkami, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú kupujúci hradí za používanie týchto prostriedkov.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby: dobierka, on-line platba kartou, bankový prevod, v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí.

Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, okrem príplatku za platbu na dobierku (1,50 EUR, vr. DPH).

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Ak predávajúci poskytuje prístup k hodnoteniu predávaného tovaru kupujúcimi, potom zaisťuje a kontroluje autenticitu týchto recenzií tak, že spája hodnotenia kupujúcich s konkrétnymi objednávkami, čím overí a preukáže, že recenzia pochádza od reálneho kupujúceho. O konkrétnom spôsobe overenia recenzií bude predávajúci informovať kupujúceho na svojich stránkach e-shopu.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru.

Predávajúci sprístupní návody na použitie v elektronickej podobe pred uzavretím zmluvy, hlavne pri tovaroch v cene nad 120 EUR, kde je to účelné a vhodné pre rozhodnutie kupujúceho o kúpe.

dOP rating 3

Objednávanie a doručenie tovaru

Kúpnu zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim  možno uzavrieť iba v českom či slovenskom jazyku.

Pre uzavretie zmluvy treba, aby kupujúci na e-shope predávajúceho vytvoril objednávku. Tú je možné vytvoriť nasledujúcim spôsobom: vyplnením objednávkového formulára TU alebo telefonátom na bezplatnú linku 0800 777 111, kde operátori objednávkový formulár vyplnia za zákazníka.

Po výbere tovaru na e-shope predávajúceho, kde sú uvedené zákonné informácie o nakupovanom tovare, kupujúci označí príslušný tovar, o ktorý má záujem, zvolením jeho množstva. Informácie o cene tovaru, cene a spôsobe dopravy a spôsobe platby budú uvedené v procese tvorby objednávky, kde si kupujúci zvolí spôsob a cenu dopravy a spôsob platby. Celková cena bude uvedená v rekapitulácii pred odoslaním objednávky podľa zvoleného tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby.

Kupujúci v procese objednávky uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje.

Objednávku možno do okamihu jej dokončenia meniť, doplniť a kontrolovať. Po kontrole, potvrdení a súhlase s týmito obchodnými podmienkami možno objednávku dokončiť stlačením tlačidla „Kúpiť“. Kupujúci sa dokončením objednávky, t. j. záväzným potvrdením objednávky tovaru, výslovne zaväzuje  za tovar zaplatiť.

Predávajúci kupujúcemu objednávku potvrdí e-mailom v čo najkratšej dobe, čo mu bude doručená. Prílohou potvrdenia objednávky bude zhrnutie objednávky a tieto obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu objednávky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uzavretej zmluve v textovej podobe v primeranej dobe po jej uzavretí, najneskôr v okamihu dodania tovaru.

V prípade potreby s ohľadom na vlastnosti predávaného tovaru, spôsob a dobu jeho používania je predávajúci povinný zaistiť, aby tieto informácie boli uvedené v priloženom písomnom návode a boli zrozumiteľné. V takom prípade predávajúci poskytne kupujúcemu návod na tovar na trvalom nosiči dát, a to v listinnej podobe, prípadne ho je možné stiahnuť TU.

Predávajúci kupujúcemu pošle kompletný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky, a to tak, aby tovar dodal kupujúcemu najneskôr do 30 dní, ak pri jednotlivých tovaroch neuvádza inú lehotu dodania. Ak je pri tovare uvedené „na sklade“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. V prípade platby vopred sa tovar odošle až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr skontroloval.

Doklady k tovaru, hlavne daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Cena a spôsob doručenia:

 • Slovenská pošta, balík na poštu – 3 EUR
 • Packeta – výdajné miesto – 0 EUR
 • Packeta – doručenie na adresu – 6 EUR
 • DPD – kuriérna služba – 6 EUR
 • Osobný odber v Hradci Králové – 0 EUR (v sídle spoločnosti)

Ak predávajúci nedodrží lehotu dodania alebo odoslania tovaru, tovar doručí kupujúcemu zdarma a poskytne mu zľavu z kúpnej ceny vo výške 2 %. Ostatné nároky kupujúceho týmto nie sú dotknuté.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po prevzatí a zaplatení celkovej ceny tovaru. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena zaplatená pripísaním na účet predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

Nebezpečenstvo škody na tovar prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, s výnimkou odmietnutia prevziať tovar z dôvodu jeho zjavného poškodenia, nebezpečenstvo škody na tovar prechádza na kupujúceho v okamihu, keď ho mal možnosť prevziať, ale z dôvodov na jeho strane k prevzatiu nedošlo.

Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom termíne, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň meškania vo výške 0,40 EUR, maximálne však 12 EUR. Predávajúci má potom, čo kupujúceho preukázateľne upozornil e-mailom a poskytol mu novú primeranú lehotu na prevzatie tovaru, právo tovar vhodným spôsobom predať. Náklady v nevyhnutnej výške za uskladnenie a neúspešné dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho má predajca právo voči kupujúcemu započítať pri výťažku predaja.

Ak kupujúci neprevezme tovar, predávajúci má právo pri opakovanom doručení tovaru na žiadosť kupujúceho požiadať o náhradu nákladov pri tomto opakovanom doručení a zároveň ak je zvolený spôsob úhrady pri prevzatí, alebo pri ďalšej objednávke kupujúceho na tomto e-shope, požadovať od tohto kupujúceho platbu vopred.

dOP rating 3

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením voči predávajúcemu, a to do 30 dní od prevzatia tovaru alebo posledného kusa tovaru (ak sa v rámci jednej objednávky dodáva viac kusov tovaru, ktoré sa dodávajú samostatne), položky alebo časti dodávky tovaru (ak tovar pozostáva z niekoľkých položiek alebo častí), alebo prvej dodávky pravidelne alebo opakovane dodávaného tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo realizácie platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu odošle alebo odovzdá v 30-dennej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu rovnajúcu sa cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru ponúka niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Ak predávajúci dodal kupujúcemu tovar zdarma,  kupujúci nemá nárok na náhradu poštovného. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu poslať alebo odovzdať zakúpený tovar; to neplatí, ak mu predávajúci ponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Tovar sa musí vrátiť predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na oboznámenie sa s jeho vlastnosťami a fungovaním. Náklady pri vrátení tovaru nesie kupujúci.

Ak kupujúci vráti tovar osobne v prevádzke predávajúceho, predávajúci mu vráti vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než dostane tovar, alebo než kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak pri vrátení tovaru dôjde k zníženiu hodnoty tovaru následkom manipulácie s týmto tovarom inak, než je nutné pri oboznámení sa s jeho povahou, vlastnosťami a fungovaním, predávajúci má právo voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho proti vrátenej sume.

Výnimky:

Kupujúci nemôže odstúpiť v prípadoch uvedených v ustanovení § 1837 OZ, právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť najmä pri zmluvách:

 • na dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, ak sa začalo s plnením, v prípade plnenia za úplatu, ak sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a kupujúci bol poučený, že týmto právo na odstúpenie od zmluvy zaniká a predávajúci mu poskytol potvrdenie podľa zákona;
 • o poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu, v prípade plnenia za úplatu, iba ak sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy kupujúceho poučil, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy;
 • na dodávku služieb alebo tovaru, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ktoré môže vzniknúť v lehote na odstúpenie od zmluvy;
 • na dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena sa dohodla v dobe uzavretia zmluvy s tým, že dodanie je možné uskutočniť až po uplynutí 30 dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu nezávisle od vôle predávajúceho;
 • na dodávku tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám;
 • na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo tovaru s krátkou dobou spotreby;
 • na dodávku tovaru, ktorý sa po dodaní vzhľadom na jeho povahu nenávratne zmiešal s iným tovarom;
 • na dodávku tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť, čo kupujúci obal porušil;
 • na dodávku zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov v zapečatenom obale, ak kupujúci porušil obal;
 • na dodávku novín, časopisov a periodík s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodanie

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je dostupný TU.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru, ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam alebo ak vyjde najavo, že kupujúci už predtým porušil zmluvu uzavretú s predávajúcim.

Predávajúci zároveň kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzavretá, ak existujú oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvedených informáciách o tovare alebo cene.

Ak sa spolu s tovarom poskytne kupujúcemu darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v rámci tohto bodu obchodných podmienok zo strany kupujúceho, darovacia zmluva na tento darček stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

dOP rating 3

Práva a povinnosti pri nekvalitnom plnení

Kvalita tovaru pri prevzatí

Ak tovar má pri prevzatí nedostatky (napr. nezodpovedá dohodnutému popisu, druhu, množstvu, kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, ak nie je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s čím predávajúci súhlasil, ak sa tovar nedodal s dohodnutým príslušenstvom, s pokynmi na používanie a návodom na montáž; ak nie je vhodný na obvyklý alebo dohodnutý účel, ak nezodpovedá obvyklým vlastnostiam svojho druhu množstvom, kvalitou, životnosťou, funkčnosťou, kompatibilitou a bezpečnosťou, ktoré môže kupujúci očakávať, a to s ohľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v príslušnom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením; ak nie je kompletný, t. j. nedodal sa spolu s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž alebo iných pokynov, ktoré kupujúci mohol očakávať alebo iným zákonným, zmluvným alebo predzmluvným parametrom), tak ide o nekvalitný tovar, za ktorý zodpovedá predávajúci.

Zodpovednosť za nekvalitný tovar uvedený v § 2161 ods. 2 OZ sa nepoužije, ak predávajúci kupujúceho pred uzavretím zmluvy osobitne upozornil, že niektorá vlastnosť tovaru sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí zmluvy výslovne súhlasil.

Kupujúci môže predávajúcemu vytknúť nedostatky plnenia najneskôr do dvoch rokov po prevzatí tovaru a uplatniť nárok na bezplatné odstránenie nedostatkov podľa svojich požiadaviek buď opravou, alebo dodaním novej veci bez nedostatkov s výnimkou prípadov, ak zvolený spôsob odstránenia nedostatkov nie je možný alebo v porovnaní s inými neprimerane nákladný, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam nedostatkov, hodnotu, ktorú by tovar mal bez nedostatkov, a či nedostatky možno odstrániť iným spôsobom bez veľkých problémov pre kupujúceho.

Predávajúci môže odmietnuť odstrániť nedostatky (opravou alebo dodaním nového tovaru), ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam nedostatkov a hodnotu, ktorú by mal tovar bez nedostatkov. V takom prípade, ak kupujúci nedostatky vytkol oprávnene, má kupujúci právo požiadať o zľavu z kúpnej ceny, alebo ak je nedostatok významný, právo od zmluvy odstúpiť.

Pri kúpe použitého tovaru môže predávajúci skrátiť lehotu na uplatnenie práva pri nekvalitnom plnení až na jeden rok po prevzatí tovaru.

Počas jedného roka od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak na vadu oprávnene upozornil.

Práva pri nekvalitnom plnení kupujúcemu nenáležia, ak nedostatky sám spôsobil. Nedostatkom tovaru nie je opotrebenie veci, ktoré vzniká jej obvyklým používaním.

Pri predávanom použitom tovare predávajúci nezodpovedá za nedostatky tovaru zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia tovaru.

Predávajúci zodpovedá za nedostatky v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za nedostatky spôsobené nesprávnou montážou alebo montážou, ktorú podľa zmluvy urobil predávajúci alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, ak montáž urobil kupujúci a nedostatky vznikli v dôsledku nedostatkov v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o tovar s digitálnymi vlastnosťami.

Ak je predmetom kúpy tovar s digitálnymi  vlastnosťami, predávajúci zaistí, aby kupujúcemu boli poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a zároveň, aby okrem dohodnutých aktualizácií boli kupujúcemu poskytnuté aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si tovar po prevzatí zachoval vlastnosti podľa § 2161 OZ (akosť pri prevzatí), a bude na ich dostupnosť kupujúceho upozorňovať po dobu dvoch rokov, ak podľa zmluvy má byť digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovaná sústavne po určitú dobu a ak sa dohodlo poskytovanie po dobu ďalších dvoch rokov, počas celej tejto doby alebo po dobu, po ktorú to kupujúci môže očakávať, ak podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sú poskytnuté jednorazovo.

To neplatí, ak predávajúci kupujúceho pred uzavretím zmluvy osobitne upozornil, že aktualizácie nebudú poskytované a kupujúci s tým pri uzavretí zmluvy výslovne súhlasil.

Ak kupujúci neurobí v primeranej dobe aktualizáciu, nemá nárok na práva pri nekvalitnom plnení, ktoré vzniklo v dôsledku neuskutočnenej aktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na následky jej neuskutočnenia, alebo aktualizáciu neurobil, resp. ju urobil nesprávne následkom nedostatku v návode.

Ak digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu majú byť podľa zmluvy poskytované sústavne určitú dobu a ak sa prejaví alebo vyskytne v tejto dobe nejaký problém, potom sa predpokladá, že digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sú poskytované chybne.

Ak sa nedostatky prejavia opakovane alebo ak sú nedostatky podstatné, kupujúci môže uplatniť právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sú nedostatky tovaru nevýznamné. Ďalšie dôvody uplatnenia práva na primeranú  zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy sú uvedené v bode 6 Vybavenie reklamácie.

Zároveň sa predávajúci zaväzuje pri prevzatí tovaru poskytnúť kupujúcemu nad rámec zodpovednosti za nedostatky zmluvnú záruku v trvaní aspoň 24 mesiacov.

V prípade zmluvnej záruky predávajúci vydá kupujúcemu najneskôr pri prevzatí tovaru potvrdenie o záruke za akosť (záručný list) v textovej podobe podľa § 2174a OZ.

Ak sa predávajúci zaručí, že tovar si určitú dobu pri obvyklom používaní zachová svoje funkcie a výkonnosť, platí, že kupujúci má zo záruky právo aspoň na dodanie novej veci bez nedostatkov alebo na opravu veci. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej lehoty alebo doby použiteľnosti veci na obale veci.

dOP rating 1

Vybavenie reklamácie

Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo u osoby určenej na opravu, a to bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Kupujúci pri uplatnení reklamácie uvedie svoje kontaktné údaje, popis nedostatkov a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formulár na stiahnutie TU.

Ak má predávajúci filiálku, potom v nej zaistí počas celej pracovnej doby prítomnosť pracovníka povereného vybavovaním reklamácií.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie plynie od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci tovar odovzdá alebo doručí predávajúcemu, alebo na miesto určené na opravu súčasne pri uplatnení alebo až po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalený do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, keď kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácií o vybavení reklamácie. Táto povinnosť platí aj pre iné osoby určené na vykonanie opravy.

Predávajúci odstráni nedostatky v primeranej dobe po ich vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil veľké problémy, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Reklamáciu spolu s odstránením nedostatkov predávajúci vybaví a kupujúceho bude informovať o vybavení reklamácie na uvedených kontaktných údajoch najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodne na dlhšej lehote. Ak predávajúci reklamáciu v uvedenej lehote nevybaví vrátane vyrozumenia kupujúceho o vybavení reklamácie, kupujúci má po uplynutí tejto lehoty právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služba digitálneho obsahu, reklamácia musí byť vybavená v primeranej dobe s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, na ktorú ich kupujúci požadoval.

Ak predávajúci odmietne odstrániť nedostatky na veci, alebo ich neodstráni podľa § 2170 ods. 1 a 2 OZ, alebo je z vyhlásenia predávajúceho alebo okolností zjavné, že nedostatky nebudú odstránené v primeranej dobe alebo bez veľkých problémov pre kupujúceho, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak nedostatky na veci sú nevýznamné; predpokladá sa, že nedostatky nie sú nevýznamné.

Doba na uplatnenie práva pri nekvalitnom plnení sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol v prípade oprávnenej reklamácie tovar používať.

Pri oprávnenej reklamácii patrí kupujúcemu náhrada za účelne vynaložené náklady.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie spolu s potvrdením o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie o zamietnutí reklamácie. Táto povinnosť platí aj pre iné osoby určené na vykonanie opravy.

Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť: HÖGNER s.r.o.
Sídlo: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, Česká republika
IČO: 27503542
DIČ: CZ27503542
Telefón: +420 605 770 700, +420 498 500 604
E-mail: info@hogner.cz
Kontaktná adresa: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, Česká republika

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ spracovania

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenia a doručenie tovaru) a prípadného riešenia práv pri nekvalitnom plnení (reklamácii) správca spracováva a archivuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Právnym základom spracovania osobných údajov je podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategórie príjemcov/príjemcovia osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytovať iným subjektom než nasledujúcim spracovateľom/správcom:

 • zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, na účel dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný v bode č. 3 – Doručenie tovaru týchto obchodných podmienok, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
 • spravovateľovi portálu Heureka.sk na účel generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom spracovania je v tomto prípade podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení podľa § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), a robí sa po každom nákupe na internetovom obchode. Spravovateľ portálu Heureka.sk má právo odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne na účely generovania a zaslanie dotazníka spokojnosti podľa Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných TU. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov, a to kliknutím na odkaz v e-maili s dotazníkom. V prípade námietky dotazník kupujúcemu už nebudeme posielať.
 • vydavateľovi platobnej karty v prípade platby prostredníctvom platobnej karty, a to za účelom možnej výnimky TRA (Transaction Risk Analysis), ktorá umožňuje jednoduchší nákupný proces, a z titulu oprávneného záujmu predávajúceho na spracovanie transakcie, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, dodacia adresa.

Doba archivovania

Osobné údaje bude správca archivovať nevyhnutnú dobu na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej počas trvania zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) alebo počas poskytnutej zmluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.), povinnosť archivovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov počnúc koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2023, faktúra musí byť archivovaná do konca roka 2028). Správca má zároveň povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) archivovať faktúru 3 roky od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2023, faktúru na účely daňového konania musíme archivovať do konca roka 2026). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Ak je predávajúci platiteľom DPH, potom kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.), povinnosť archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2023, faktúru musíme archivovať do konca roka 2033). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

 • na prístup k osobným údajom, ktorý pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
 • na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účel spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR;
 • na vymazanie („právo byť zabudnutý“), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, ak už nebudú potrebné na účely plnenia zmluvy, ak neexistuje iný zákonný dôvod pre ich ďalšie spracovanie;
 • na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
 • na prenositeľnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

Správca po požiadaní poskytne kupujúcemu informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do 15 dní od prijatia žiadosti.

Správca sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu v prípade, ak kupujúci využije svoje právo na prístup k osobným údajom, bezplatne okrem prvej kópie spracovávaných osobných údajov aj bezplatnú druhú kópiu, ak o ňu kupujúci požiada.

V prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať tam sťažnosť.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne pri plnení predmetu zmluvy, nie na marketingové ani na obchodné účely.

dOP rating 3

Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Kupujúci má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 391/2015 Zb.) právo na mimosúdne riešenie sporov zo spotrebiteľskej zmluvy. Subjektom, ktorý má právo mimosúdne riešiť spory, je Slovenska obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.sk.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa koná výhradne na návrh kupujúceho, a to len v prípade, ak sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď kupujúci u predávajúceho prvýkrát uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu.

Kupujúci má právo mimosúdne riešiť spor on-line na platforme ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Predávajúci sa zaväzuje spory s kupujúcim riešiť prednostne mimosúdne, ak to kupujúci neodmietne.

Počas trvania mimosúdneho urovnania sporu neplynú ani nezačnú plynúť premlčacie ani prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, dokým jedna strana sporu výslovne neodmietne v konaní pokračovať.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 391/2015 Zb.) má (www.soi.sk).

Vybavovanie sťažností kupujúcich predávajúci zaisťuje na elektronickej adrese info@ionic-care.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti pošleme na elektronickú adresu kupujúceho.

Ostatné

Spätný odber elektrozariadení a iných výrobkov

Ak predávajúci predáva tovar, ktorý podlieha spätnému odberu elektrozariadení a iných výrobkov, potom platí nižšie uvedené:

Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení z domácností a oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov podľa príslušných právnych predpisov. Povinnosti výrobce, pod reg. č. EZ 0003207, vyplývající ze zákona o odpadech č. 79/2015 Z. z. jsou plněny prostřednictvím společnosti Envidom – viac informácií na www.envidom.sk

Kupujúci má právo odovzdať staré elektrozariadenie pri nákupe nového podobného elektrozariadenia, batérií alebo akumulátora na filiálke predávajúceho. Kupujúci má tiež právo vrátiť elektrozariadenie, elektroodpad alebo batériu alebo akumulátory do zberní určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory sa nesmú dávať do zmiešaného odpadu, ale musia sa odniesť na miesta na to určené, t. j.do zberných dvorov alebo na miesta ich spätného odberu, napríklad na miesta uvedené vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité pri výrobe nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie.

Záverečné ustanovenia

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky s ňou súvisiace sa riadia českým právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené. Kúpnu zmluvu spolu s podmienkami predávajúci archivuje v elektronickej podobe bez možnosti prístupu kupujúceho. Avšak všetky písomnosti, u ktorých zákon vyžaduje textovú podobu, dostane kupujúci e-mailom, čím bude mať zaistený trvalý prístup k nezmeneným písomnostiam. Tieto písomnosti, najmä objednávku a obchodné podmienky odporúčame dobre odložiť pre ich neskoršie možné použitie.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 02. 05. 2023.

 

Do košíka